Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Mr.Mart Juridisch Advies

 1. Onder “opdrachtnemer” in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan Mr. M.P.M. van de Ven Belastingadviseur B.V., hierna ook aangeduid met “BV”.
 2. BV is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk uit te oefenen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan BV.
 4. Uitsluitend BV geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 5. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van BV is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van BV zal door of vanwege BV kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van BV.
 6. Waar mogelijk zal opdrachtnemer bij het inschakelen van derden tevoren de opdrachtgever raadplegen en hij zal in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtnemer wordt door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van BV is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar komt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van opdrachtnemer.
 9. Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf datum van declaratie. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 10. De verhouding tussen een opdrachtgever en BV wordt beheerst door het Nederlandse recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend.
 11. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en BV kennis te nemen.

 

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 6 januari 2011 onder nummer 2/2011.